Print
Galleria JANGVA

Uudenmaankatu 4-6 sisäpiha, 00120 Helsinki
KARTTA karta - map
www.jangva.fi
galleria (ät) jangva.fi
+358-9-612 3743

Galleria avoinna / öppet / open:   ti-pe/tis-fre/tue-fri  11–19  •  la-su/lö-sö/sat-sun  11–17
Galleria Jangva lopettaa toimintansa. Tämä on viimeinen näyttelymme. Tervetuloa.

Galleria on joululomalla 24.-26.12. sekä 31.12.-1.1.


Galleria lopettaa! Viimeiset: Dan Palmgren
Antti Peltokangas
3.12. – 3.1.

www.jangva.fi

Galleria:
DAN PALMGREN
KUUAURINKO OSA 2
Maalauksia
- Tämä vuosi on ollut huomiota herättävä maailmankaikkeudessa. Olemme saaneet kokea sekä auringonpimennyksen että superkuun.
Täällä maan päällä on ollut vähän rauhallisempaa. Yritän maalata ateljeessani. Monesti huomaan, että valmiit teokseni muistuttavat maisemia, joita olen nähnyt suosikkimaassani Islannissa.
Islannissa voi nähdä erilaisen maiseman joka ilmansuunnassa, yhden kuumaiseman ja kolme muuta.

Voin jakaa maalaukseni kahteen ryhmään: spontaanit ja etukäteen suunnitellut. Monet maalaukset joita suunnittelen etukäteen sisältävät selkeitä muotoja, erityisesti reliefinomaiset työt.
Reliefin kolmiulotteista pintaa voin kuitenkin myös jatkaa maalaamalla spontaanisti. Silloin syntyy usein abstrakteja maisemia ja joitakin ei esittäviä.

Taulujen maalaamiseen liittyy hieman dramatiikkaa. Taulu METSÄMANSIKAT JA VUORI putosi seinältä minun päähäni. Tuli aika paljon verta, joten soitin ambulanssin, mutta kesti tunnin ennen kuin se saapui paikalle.

Taulussa ERÄMAAN YKSINÄINEN ” THE RUN ” ETSI TUULTA; ETSI VETTÄ minun piti entisöidä kolme väärin maalattua kohtaa. Soitin entisöijä Malla Tallgrenille ja totesimme,
että joudun kopioimaan itse itseäni. Jouduin entisöimään omaa maalaustani ja samalla itseni. Jos onnistuisin, niin olisin sen jälkeen ehjä ihminen.

Koen maalaukseni liiteleviksi neliöjuuriksi tai vastaaviksi – vastauksen kera tai ilman. Aina ei ole olemassa vastausta, mutta kysymys on aina olemassa.

maalaaminen on vaikeaa
eläminen on vielä vaikeampaa
rakkaus on maalaus
maalaus on rakkaus
väri on herkullinen
ateria, se on myös

Studio:
ANTTI PELTOKANGAS
VIERAILUJA VIROSSA
Valokuvia
-  Miljoonien arktisten muuttolintujen parvet elävöittävät keväisin ja syksyisin Länsi-Viron peltoja ja ruovikoita. Majavien kaatamia puita on joessa. Vanhat ikimetsät tammineen, kalkkikivijyrkänteet, rannikot ja aukeat suoalueet ovat osa Viron luontoa, jonka lisäksi
on nähtävissä ihmisen historiaa eri aikakausilta; virolaisia olkikattoisia taloja, saksalaisia linnoja ja kartanoita, venäläisiä ortodoksikirkkoja ja neuvostoajalta kaikkea asuinrakennuksista rannikon hylättyihin sotilastukikohtiin. Nykyiseen EU-aikaan kuuluvat sitten ylikansalliset yritykset ja turismi.

Olen ottanut kuvat yli kymmenen vuoden aikana eri puolilla Viroa.
Galleri:
DAN PALMGREN
MÅNSOLEN DEL TVÅ
Målningar
- Detta år har varit spektakulärt i universum. Vi har upplevt både solförmörkelse och supermåne.
Här på jorden går det lite stillsammare till. Jag försöker måla i min ateljé. Jag märker ofta att mina färdiga alster påminner om landskap jag sett i Island, som är mitt favoritland. I bästa fall har Island olika scenerier i varje väderstreck. Ett månlandskap och tre andra.

Mina målningar kan delas in i de mer spontana, och de mer planerade. De av mina målningar som är mer planerade har definitiva former, i synnerhet de reliefartade. På reliefen, på den tredimensionella ytan, kan jag emellertid även måla spontant. Det blir ofta abstrakta landskap – vissa är non-figurativa.

Det har även funnits plats för en del dramatik då jag målat dessa tavlor. Målningen SMULTRON OCH BERGET föll ner från väggen, rakt på mitt huvud. Det kom så mycket blod att jag ringde ambulansen, men det tog en timme för den att komma.

Jag skulle återställa tre ställen på målningen ENSAM I ÖKNEN "THE RUN” SÖKTE VINDEN; SÖKTE VATTEN.  Jag frågade konservatorn Malla Tallgren hur jag kunde kopiera mej själv. Vi konstaterade att jag var på väg att restaurera min egen målning, och därigenom mej själv. Om jag lyckades med uppgiften så skulle jag bli en hel människa.

Jag upplever målningarna som svävande kvadratrötter eller något dylikt – med eller utan svar.
Det finns inte alltid ett svar, men frågan existerar alltid.

målning är svårt
livet är ännu svårare
målning är kärlek
kärlek är målning
färgen är delikat
måltiden är det också

Studion:
ANTTI PELTOKANGAS
RESOT TILL ESTLAND
Fotografier
- Miljoner av arktiska flyttfåglar livar upp fält och gräsmarker i västra Estland varje vår och höst. Träd fällda av bävrar ligger i floderna. Gamla urskogar med ekar, kalkstensstup, stränder och öppna myrar är delar av Estlands natur. Dessutom kan man beskåda människans historia från olika tider: estniska hus med halmtak, tyska slott och herrgårdar, ryska ortodoxa kyrkor samt allt från sovjetiska boningshus till övergivna militärbaser vid kusten. Multinationella företag och turism hör till dagens EU-tid.

Jag har tagit bilderna i olika delar av Estland under de senaste över tio åren.
Gallery:
DAN PALMGREN
MOON SUN PART TWO
Paintings
- This year has been striking for the universe.  We have experienced a solar eclipse, as well as a super moon. Here, on earth things have been a bit calmer. I try to paint in my studio. Often I notice that finished works resemble landscapes that I have seen in my favourite country, Iceland.
In Iceland it is possible to see a different landscape in each direction, a lunar landscape and three others.

I can divide my paintings into two categories: spontaneous and planned in advance.
Many of the planned paintings contain clear shapes, particularly the relief like works. However, the three-dimensional surfaces can be worked on with spontaneous painting.
This is often when abstract and nonfigurative landscapes are born.

There was some dramatics involved when I worked on these paintings. THE WILD STRAWBERRY
AND THE MOUNTAIN fell from the wall, and hit me in the head. There was so much blood, I called an ambulance. But it took one hour to arrive.

I was about to repaint three parts on THE LONER INT THE DESERT “THE RUN", WAS SEEKING WIND, WATER. I asked Malla Tallgren, conservator, how I was supposed to copy myself. We concluded that I was about to conserve my own painting – and thereby myself. If I succeeded, I would become
whole again.

I imagine my paintings as soaring square roots or something similar – with or without answers.
There is not always an answer, but the question always exists.

painting is hard
life is even harder
painting is love
love is painting
colour is delicious
a meal, it is also

Studio:
ANTTI PELTOKANGAS
VISITS TO ESTONIA
Photograps
- Every spring and autumn millions of migratory arctic birds flock to and enliven the fields and reed beds of Western Estonia.
Trees felled by beavers are in the river. Ancient evergreen forests with their oaks, limestone cliffs, coastlines and vast marshes are a part of Estonian nature.
There is also human history from different eras to witness; Estonian thatched houses, German castles and estates, nRussian Orthodox churches and everything from apartment buildings to abandoned military bases left over from the days of the Soviet Union.mOvertly nationalistic businesses and tourism are a part of the current EU-era.

I have taken these photographs during the past ten years in different parts of Estonia.

  Dan Palmgren, Månsolen del 2, öljy metallilevylle, olja på plåt, oil on sheet metal, 50 x 60 cm, 2015